ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Ἑορτὲς


Αναλόγια - Εορτές
8 Σεπτεμβρίου
Τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου

Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι

Ἰδιόμελα, Ἀπολυτίκιο

(1989;)Ἰδιόμελα, Ἀπολυτίκιο
Αναλόγια - Εορτές
14 Σεπτεμβρίου
Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ

Ἰδιόμελα, Πᾶσα πνοὴ πλ. δ´,
Δόξα· Σήμερον προέρχεται.

Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι
(1989;)Ἰδιόμελα, Πᾶσα πνοὴ πλ. δ´, Δόξα· Σήμερον προέρχεται.
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
1995

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 93 Ε ´, ΣΤ ´

01. Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου.
02. Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία.

Παραμονὴ Θεοφανίων 1983

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς Μεγάλες Ὧρες,
τὸν Ἑσπερινὸ
καὶ τὴν Θεία Λειτουργία.


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1939 Α´

01. Μεγάλες Ὧρες.
02. Ἑσπερινός.
03. Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.

«Προσκυνοῦμέν Σου
τὴν Γένναν Χριστὲ»

Ἐκλογὴ ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Ἀναλόγια
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς,
ἀπὸ τὶς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης
Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων (1987)


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 3083Α´

Συνολικὴ διάρκεια: 59´46´´01. Ἰδιόμελα Μεγάλων Ὡρῶν
16'28"
02. Ἑσπερινός
9'46"
03. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
3'19"
04. Ὄρθρος
19'47"
05. Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε
3'29"
06. Σήμερον ἡ ἀόρατος φύσις, Δοξαστικὸ Αἴνων 26ης Δεκεμβρίου
3'20"
07. Αἷμα καὶ πῦρ, Δοξαστικὸ Αἴνων Κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν
3'36"
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
1988

Ζωντανὴ ἠχογράφησι,
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ, Φυλή.

Διάρκεια: 18´16´´


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 432 Β
01. Ἀναστάσιμα στιχηρὰ πλ. δ´
02. Στιχηρὰ Θεοφανίων
03. Δόξα Φανερῶν, Καὶ νῦν Ὑπερευλογημένη
04. Δοξολογία πλ. δ´ (τμῆμα)
Ἡ Μεγάλη Παράκλησις
τῆς Θεοτόκου
(Ἐκλογὴ)

Ζωντανὴ ἠχογράφησι,

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ, (1988;)


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 419 Α

Διάρκεια: 28´57´´Ἡ Μεγάλη Παράκλησις τῆς Θεοτόκου (Ἐκλογὴ)

Ψαλμωδίες
Δεκαπενταυγούστου

Ζωντανὴ ἠχογράφησι
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ, τὸ 1989.


Διάρκεια: 58´26´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 957 Δ01. Μικρὴ Παράκλησις τῆς Παναγίας
02. Ἀπόδοσις ἑορτῆς Μεταμορφώσεως
03. Ἀγρυπνία Κοιμήσεως ΘεοτόκουΠίσω στην αρχική σελίδα