Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Διάφορα
Ἡ λατρευτικὴ
καὶ Λειτουργικὴ Ζωὴ
τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας

Ἑσπερινὴ ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου
Κλήμεντος Ἁγιοκυπριανίτου στὴν Ἀθήνα,
10/12/1995 ν.ἡ.

Ἀριθ. Ἀρχείου: DVD 1299 Γ

1.  Πρῶτο μέρος ὁμιλίας
2.  Ψαλμωδίες ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία
3.  Δεύτερο μέρος ὁμιλίας

Loading the player...
Πίσω στην αρχική σελίδα