Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Πεντηκοστάριον
Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου 2007
«Ἡ Ὑπομονὴ
στὶς δοκιμασίες»

Ὁμιλία βραδυνὴ
τοῦ Ἱερομονάχου Κλήμεντος
Ἁγιοκυπριανίτου
Ἀθήνα

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1227 Γ
Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου 2007


Loading the player...Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ 2007
«Πίστις
καὶ Αἴσθησις Θεοῦ»

Ἱερομόναχος Κλήμης
Ἁγιοκυπριανίτης
Ἀθήνα

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1226 Δ
Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ 2007


Loading the player...Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς
2007
«Ἁγία Πεντηκοστή:
Ἡ ἔλευσις
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»

Ἱερομόναχος Κλήμης
Ἁγιοκυπριανίτης
Ἀθήνα

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1229 Γ
Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς 2007


Loading the player...Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων
Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Μηνύματα ζωῆς
ἀπὸ τὴν Ἀρχιερατικὴ
Προσευχὴ τοῦ Κυρίου μας

Βραδυνὴ ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου Κλήμεντος
Ἁγιοκυπριανίτου, στὴν Ἀθήνα, τὸ 2007.

Ὁμιλία Α´
DVD Ἀρχείου: ἀριθ. 1228 Ε

1.  Πρῶτο μέρος ὁμιλίας
2.  Δοξαστικὸ Ἁγίων Πατέρων
3.  Δεύτερο μέρος ὁμιλίας


Loading the player...
Πίσω στην αρχική σελίδα