Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Κυριακὲς Λουκᾶ
Κυριακὴ Ε´ Λουκᾶ
«Τί μορφὴ δίνουμε στὴν ψυχή μας
καὶ ποιά θὰ εἶναι ἡ αἰώνια κατάληξις;»

Ἑρμηνευτικὴ ἀνάλυσις/προσέγγισις
Παραβολῆς Πλουσίου καὶ Πτωχοῦ Λαζάρου

Ὁμιλητὴς: Ἱερομόναχος Κλήμης Ἁγιοκυπριανίτης

Ἀθήνα, 30/10 – 12/11/2006

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 761 Β
«Τί μορφὴ δίνουμε στὴν ψυχή μας καὶ ποιά θὰ εἶναι ἡ αἰώνια κατάληξις;»


Loading the player...Κυριακὴ Η´ Λουκᾶ
«Τὶς ἐστί μου πλησίον;»

Βραδυνὴ Ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου Κλήμεντος
Ἁγιοκυπριανίτου

Ἀθήνα, 13/26-11-2006

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1225 Γ
«Τὶς ἐστί μου πλησίον;»


Loading the player...
Πίσω στην αρχική σελίδα