Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Κυριακὲς Λουκᾶ
Κυριακὴ Ε´ Λουκᾶ
«Τί μορφὴ δίνουμε στὴν ψυχή μας
καὶ ποιά θὰ εἶναι ἡ αἰώνια κατάληξις;»

Ἑρμηνευτικὴ ἀνάλυσις/προσέγγισις
Παραβολῆς Πλουσίου καὶ Πτωχοῦ Λαζάρου

Ὁμιλητὴς: Ἱερομόναχος Κλήμης Ἁγιοκυπριανίτης

Ἀθήνα, 30/10 – 12/11/2006

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 761 Β
«Τί μορφὴ δίνουμε στὴν ψυχή μας καὶ ποιά θὰ εἶναι ἡ αἰώνια κατάληξις;»


Loading the player...Κυριακὴ Η´ Λουκᾶ
«Τὶς ἐστί μου πλησίον;»

Βραδυνὴ Ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου Κλήμεντος
Ἁγιοκυπριανίτου

Ἀθήνα, 13/26-11-2006

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1225 Γ
«Τὶς ἐστί μου πλησίον;»


Loading the player...Κυριακὴ ΣΤʹ Λουκᾶ

Ὁ Χριστὸς
ὡς Θεραπευτὴς
τῶν Ἀνθρώπων
ἀπὸ
τοὺς Δαίμονες

(Ἑρμηνεία στὴν Εὐαγγελικὴ Περικοπὴ τῆς θεραπείας τοῦ
δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρηνῶν)

Βραδυνὴ ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου
Κλήμεντος Ἁγιοκυπριανίτου στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς.
Ἀθήνα, 23/10/2006 ἐ.ἡ.

DVD Ἀρχείου: Ἀριθ. 1371 ΕὉ Χριστὸς ὡς Θεραπευτὴς τῶν Ἀνθρώπων ἀπὸ τοὺς Δαίμονες


Loading the player...Κυριακὴ ΙΓ´ Λουκᾶ

«Σὲ αὐτὸν ποὺ πιστεύει,
ὅλα εἶναι δυνατὰ»

Βραδυνὴ Ὁμιλία τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος,
στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς.

Ἀθήνα, 2007

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1378 Β«Σὲ αὐτὸν ποὺ πιστεύει, ὅλα εἶναι δυνατὰ»


Loading the player...
Πίσω στην αρχική σελίδα