Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος


Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμεντος
Πρωϊνὴ Ὁμιλία στὴν
Σύναξι τοῦ Τιμίου Προδρόμου

2008

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 339 Α

Διάρκεια: 14´16´´


Στὴν Σύναξι τοῦ Τιμίου Προδρόμου


Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμεντος
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
«Ἡ Μετάνοια εἶναι τὸ Φῶς
τῆς ψυχῆς»

Ἀθήνα, 2007, ὁμιλία βραδυνή.
Ὁμιλητὴς: Ἱερομόναχος Κλήμης Ἁγιοκυπριανίτης

Διάρκεια: 61´45´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 767 Γ


«Ἡ Μετάνοια εἶναι τὸ Φῶς τῆς ψυχῆς»


13 Νοεμβρίου

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου
Χρυσοστόμου

Bραδυνή ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου
Κλήμεντος Ἁγιοκυπριανίτου.
Ἀθήνα, Πνευμ. Κέντρο Ἱ.Μ. Ἁγ. Κυπριανοῦ,
13/26 Νοε. 1995.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1364 Α, Β


1. Πρῶτο μέρος ὁμιλίας
2. Ἀπὸ τὴν Θ. Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου (Ἱ.Μ. Ἁγ. Κυπριανοῦ-1983)
3. Δεύτερο μέρος ὁμιλίαςΠίσω στην αρχική σελίδα