Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Ἡ λατρευτικὴ
καὶ Λειτουργικὴ Ζωὴ
τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας

Ἑσπερινὴ ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου
Κλήμεντος Ἁγιοκυπριανίτου στὴν Ἀθήνα,
10/12/1995 ν.ἡ.

Ἀριθ. Ἀρχείου: CD 1299 Β


1. Πρῶτο μέρος ὁμιλίας
2. Βʹ Στάσις Τυπικῶν (Θεία Λειτουργία, Ἱ.Μ. Ἁγ. Κυπριανοῦ, 1983)
3. Δεύτερο μέρος ὁμιλίαςΠίσω στην αρχική σελίδα