Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος


Κυριακὴ ΣΤʹ Λουκᾶ
Ὁ Χριστὸς
ὡς Θεραπευτὴς τῶν Ἀνθρώπων
ἀπὸ τοὺς Δαίμονες

Βραδυνὴ ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου
Κλήμεντος Ἁγιοκυπριανίτου στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς.
Ἀθήνα, 23/10/2006 ἐ.ἡ.

Διάρκεια: 71΄34΄΄

CD Ἀρχείου: Ἀριθ. 1371 Δ


Κυριακὴ ΣΤʹ Λουκᾶ


Κυριακὴ Ζʹ Λουκᾶ
«Τὸ Πνευματικὸ
καὶ
τὸ Σωματικὸ
ΑΓΓΕΛΜΑ
τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ»

Βραδυνὴ ὁμιλία* τοῦ Ἱερομονάχου
Κλήμεντος Ἁγιοκυπριανίτου στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς.
Ἀθήνα, 6/11/2006 ἐ.ἡ.

* (ἐπὶ τῆς θεραπείας τῆς αἱμορροούσης)

Διάρκεια: 73´30´´

CD Ἀρχείου: Ἀριθ. 1373 Β


1. Πρῶτο μέρος ὁμιλίας
2. Ψαλμωδίες, ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως
3. Δεύτερο μέρος ὁμιλίας
4. Ψαλμωδίες
5. Τρίτο μέρος ὁμιλίαςΠίσω στην αρχική σελίδα