ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ - ΓΝΩΡΙΜΙΑΓΝΩΡΙΜΙΑ
Δοσίθεος Μοναχὸς ()
ὁ Κατουνακιώτης

Ὁ βαθὺς γνώστης, ὁ ἄριστος μελοποιός,
ὁ αὐθεντικὸς ἑρμηνευτὴς
τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης


Κασσέττα Ἀριθ. 10
1. Εἰσαγωγή
2. Κεκραγάριον Ἰακώβου Πρωτοψ.
3. Στιχηρὰ άναστάσιµα, Ἦχος πλ. β’
4. Ὅτι Σωτῆρα ἒτεκες, Πέτρου Μπερεκέτη, Ἦχος βαρύς
5. Α' Ἑωθινόν Δοξαστικόν, Δοσιθέου Μοναχοῦ, Ἦχος α'
6. Τὴν ὡραιότητα, ἀργόν, Ἦχος γ'
7. Πολυέλεος Δοῦλοι Κύριον – Παντάνασσα, Πανύμνητε
    (Καὶ νῦν περισσῆς), Πέτρου Πελοποννησίου, Ἦχος πλ. α'

8. Στίχοι Δoξoλoγiας Ἰακώβου Πρωτοψ. Ἦχος πλ. β’Πίσω στην αρχική σελίδα