Ιερές Ακολουθίες


Aκολουθία Παρακλήσεως Των Αγίων Μαρτύρων Κυπριανού και Ιουστίνης                      CD ἀριθ. 1

χογράφησι: 1982

Μέρος Α΄ (μέχρι τὸ Εὐαγγέλιο) mp3
Μέρος Β΄ mp3
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

CD ἀριθ. 3 - 4

- Ζωντανὴ ἡχογράφησις στὸ Μεγάλο Καθολικὸ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Κυπριανοῦ, 23. 12. 1983
- Λειτουργεῖ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
κ. Κυπριανὸς καὶ συλλειτουργοῦν Κληρικοὶ αὐτῆς.
- Ψάλλει ὁ Χορὸς τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
χολήπτης: Κ. Πρικόπουλος.
Φωτογραφία Ἐξωφύλλου: Τοιχογραφία στὴν Κόγχη τοῦ Ἱεροῦ, στὸν Ἱερὸ Ναὸ
τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Φυλῆς ἈττικῆςΜέρος  Α΄  CD  ἀριθ.3

-  Ἔνδυσις Ἀρχιερέως, Ἄνωθεν οἱ Προφῆται (συντετμημένον). Ἦχος βαρύς.
-  Ἀπολυτίκιον, Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ, Ἦχος δ´.
-  Ἔναρξις Θείας Λειτουργίας, Εἰρηνικά
-  Α' Στάσις Τυπικών ("Τὰ Ἁγιορείτικα"): Εὐλόγει ἡ Ψυχή μου τὸν Κύριον, Ἦχος πλ. δ΄.
-  Μικρὰ Συναπτή, Β΄ Στάσις Τυπικῶν: Αἴνει ἡ ψυχή μου Τὸν Κύριον,
   Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.Ἦχος βαρύς. Ὁ Μονογενής.

-  Μικρὰ Συναπτή, Μακαρισμοί (Κανὼν Προεόρτιος Χριστουγέννων γ’ ὡδὴ
   καὶ Ἁγ. Νήφωνος Κωνσταντιανῆς στ´ ὡδή).

-  Μικρὰ Εἴσοδος.
-  Ἀπολυτίκια, Κοντάκιον.
-  Τρισάγιον. Ἦχος β´. Δύναμις Νηλέως Καμαράδου.
-  Κύριε σῶσον, Φήμη Ἀρχιερέως.
-  Ἀπόστολος.
-  Εὐαγγέλιον.

Μέρος  Β΄  CD  ἀριθ.4

-  Εἴπωμεν πάντες, Κατηχούμενα.
-  Χερουβικόν. Ἦχος β´.
-  Πληρωτικά. Ἦχος α´.
-  Λειτουργικά, Ἀνωνύμου. Ἦχος α´.
-  Σὲ ὑμνοῦμεν.Ἦχος α´.
-  Ἄξιον ἐστίν, Μιχ. Χατζηαθανασίου.Ἦχος α´.
-  Ἐν πρώτοις, Διακονικά.
-  Κοινωνικόν, Εἰς Μνημόσυνον, Μιχ. Χατζηαθανασίου, κράτημα.Ἦχος α´.
-  Μετὰ φόβου, Ὕμνοι Ἀπολύσεως.

Ἡ Μεγάλη Παράκλησις τῆς Παναγίας μας
Ἡ Μεγάλη
Παράκλησις
τῆς Παναγίας μας

Ζωντανὴ Ηχογράφησις στὸ Μοναστήρι
τὸν Αὔγουστο τοῦ 2004.
Ἐφημέριος: ὁ ἱερομόναχος Κλήμης
(νῦν Ἐπίσκοπος Γαρδικίου)
Ἱεροδιάκονος: ὁ π. Ἰλαρίων
Πρωτοψάλτης: ὁ ἱερομόναχος Διονύσιος
Λαμπαδάριος: ὁ ἱερομόναχος Σεραφείμ.

Παρίσταται καὶ εὔχεται στὸ τέλος,
ὁ μακαριστὸς Σεβασμιώτατος Πατέρας μας Μητροπολίτης κ. Κυπριανός.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 779

Ἡ Μεγάλη Παράκλησις τῆς Παναγίας μας

Ἡ Μικρὴ Παράκλησις τῆς Παναγίας μας
Ἡ Μικρὴ
Παράκλησις
τῆς Παναγίας μας

Ζωντανὴ Ηχογράφησις στὸ Μοναστήρι
τὸν Αὔγουστο τοῦ 2004.
Ἐφημέριος: ὁ ἱερομόναχος Εὐγενικὸς
Ἱεροδιάκονος: ὁ π. Ἰωσὴφ

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 674

Πρωτοψάλτης: ὁ ἱερομόναχος Διονύσιος
Λαμπαδάριος: ὁ ἱερομόναχος Σεραφείμ.

Παρίσταται καὶ εὔχεται στὸ τέλος,
ὁ μακαριστὸς Σεβασμιώτατος Πατέρας μας Μητροπολίτης κ. Κυπριανός.


1. Ἀπόστιχα Ἑσπερινοῦ

2. Ἡ Μικρὴ Παράκλησις τῆς Παναγίας μαςἙσπερινός
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ καθημερινοῦ Ἑσπερινοῦ.

Ψάλλει ὁ Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν.
Συμμετέχουν καὶ μικροὶ Κανονάρχοι.
Ἡ Ηχογράφησις ἔγινε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1988
στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 580 Α


1. Ἑσπερινός, Α´ μέρος
2. Ἑσπερινός, Β´ μέρος
<  1  2  >

Πίσω στην αρχική σελίδα