ΟΜΙΛΙΕΣ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α΄- Πεντηκοστάριον

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ
τῆς Πεντηκοστῆς

«Ὀρθοδοξία καὶ Ὀρθοπραξία»

Ὁμιλία βραδυνή, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ (Ἀθήνα, Κολωνὸς 1987).

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 104


Κυριακὴ Πεντηκοστῆς 1987


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων
Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

«Ἡ πραγματικὴ χαρὰ κρύβεται
στὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ»

Ὁμιλία βραδυνή, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ (Ἀθήνα, Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων 1985).

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 121


Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Πρέπει νὰ προετοιμαζώμεθα
γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία

Ἀθήνα, 1993

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 134


Πρέπει νὰ προετοιμαζώμεθα γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία


Ἡ καλὴ προαίρεσις
εἶναι ὁδὸς Θεογνωσίας

Ἀθήνα, 1987

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 122 Α

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος 1987

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)

Ἡ καλὴ προαίρεσις εἶναι ὁδὸς Θεογνωσίας


Οἱ αἰτίες
τῶν ἀνιάτων ἀσθενειῶν


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 123

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου 1987

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)

Οἱ αἰτίες τῶν ἀνιάτων ἀσθενειῶν


Ἔχουμε ἀνοικτοὺς
τοὺς ὀφθαλμοὺς
τῆς ψυχῆς;

Πρωϊνὴ Ὁμιλία Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ 1993

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 166 Β

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)

Ἔχουμε ἀνοικτοὺς τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς;


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Νὰ μιμηθοῦμε
τοὺς Ἁγίους

Πτολεμαΐδα 1983

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 125α


Νὰ μιμηθοῦμε τοὺς Ἁγίους


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Ἡ ἑνότης
τῆς Ἐκκλησίας

Πρωϊνή Ὁμιλία, 1993

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 120 Β


Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας


Κυριακὴ
τῆς Πεντηκοστῆς

Βραδυνὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Ἀθήνα, 2/6/1996 ν.ἡ.

Διάρκεια: 38´ 29´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 148 Α

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς


Κυριακὴ
τῆς Σαμαρείτιδος

Βραδυνὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Ἀθήνα, 13/5/2001 ν.ἡ.

Διάρκεια: 51´ 21´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 152 Α


Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος


Ὄχι μόνον πίστις,
ἀλλὰ καὶ ἔργα

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ πρωῒ
1983

Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ (), στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς

Διάρκεια: 25´ 26´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1070 Α


Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ πρωῒ 1983Πίσω στην αρχική σελίδα