ΟΜΙΛΙΕΣ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α΄- Τριώδιον

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
B´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

«Σωματικὲς ἀσθένειες ἔχουν τὴν αἰτία
στὶς ἁμαρτίες»

Πρωϊνὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς,
τὴν Β´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τοῦ 1984

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 108α


Β´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Δ´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

«Ἡ εὐθύνη τῶν γονέων
γιὰ τὰ παιδιά τους»

Πρωϊνὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς,
τὴν Δ´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τοῦ 1993

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 108γ


Δ´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Δ´ Χαιρετισμοὶ Θεοτόκου

«Ἡ Θεοτόκος προστατεύει
ὅσους Τὴν ἐπικαλοῦνται»

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς,
(Παρασκευὴ ἀπόγευμα, Δ´ Χαιρετισμοὶ 1993)

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 108β


Δ´ Χαιρετισμοὶ Θεοτόκου


Ὁ Ἄσωτος
καὶ οἱ ἄσωτοι

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου 1994

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 292 ΣΤ

Διάρκεια 68’ 56’’

Στὸ τέλος της ὀμιλίας ἀκούγονται
ψαλμωδίες ἀπὸ τὴν Ὰκολουθία
τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου.
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)

Ὁ Ἄσωτος καὶ οἱ ἄσωτοι


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Ἡ ἀξία
τῆς ψυχῆς
ἀνυπολόγιστη

Γ´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν πρωΐ,
1997

CD Ἀρχείου ἀριθ. 128β


Ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς ἀνυπολόγιστη


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Ἡ παράλυσις
τῆς ψυχῆς
καὶ ἡ παράλυσις
τοῦ σώματος

Β´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν πρωΐ,
1997

CD Ἀρχείου ἀριθ. 128α


Ἡ παράλυσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ παράλυσις τοῦ σώματος


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Ἡ Ὁσία Μαρία
ὡς πρότυπο
μετανοίας

Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν πρωΐ,
1997

CD Ἀρχείου ἀριθ. 128γ


Ἡ Ὁσία Μαρία ὡς πρότυπο μετανοίας


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς
ἀπόγευμα

Στὸν Ἑσπερινὸ
τῆς Συγχωρήσεως, 1998

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 22 Α


Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς ἀπόγευμα


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν

Κυριακὴ πρωῒ στὸ Μοναστήρι,
2000

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 23 Α


Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν


Α´ Χαιρετισμοὶ
1997

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 46Α

Διάρκεια: 18´52´´


Α´ Χαιρετισμοὶ 1997


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς
1997

Βραδυνὴ ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´
στὴν Ἀθήνα

Διάρκεια: 61´18´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 49 Α


Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 1997


Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου
1995

Βραδυνὴ ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´
στὴν Ἀθήνα

Διάρκεια: 49´31´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 52 Α

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου 1995


Κυριακὴ Τελώνου
καὶ Φαρισαίου
1992

«Ἡ θεάρεστος ἐλεημοσύνη»

Βραδυνὴ ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
στὴν Ἀθήνα, 16/2/1992 ν.ἡ.

Διάρκεια: 57´21´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 424 Ζ

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου 1992


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς

«Πότε εἶναι θεάρεστη
ἡ νηστεία»

Πρωϊνὴ ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
στὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγ. Κυπριανοῦ,
τὸ 1985

Διάρκεια: 23:46

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 489 Α


«Πότε εἶναι θεάρεστη ἡ νηστεία»


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
B´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν

«Ἡ μεγάλη δωρεὰ
τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας»

Βραδυνὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ () στὴν Ἀθήνα, 10/3/1996 ν.ἡ

Διάρκεια: 53´53´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 464 Β


«Ἡ μεγάλη δωρεὰ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας»


Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου

«Τριώδιο: περίοδος
πνευματικῆς ἀφυπνίσεως»

Πρωϊνὴ ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς,
23/2/1997 ν.ἡ.

Διάρκεια: 25´16´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 485 Α


«Τριώδιο: περίοδος πνευματικῆς ἀφυπνίσεως»


Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου
1983

«Ἀναστάς, πορεύσομαι
πρὸς τὸν πατέρα μου»

Πρωϊνὴ ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ
Φυλῆς

Διάρκεια: 20´23´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1068 Α


«Ἀναστάς, πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου»


Κυριακὴ Ἀπόκρεω

«Φοβερὰ ἡ ἡμέρα
τῆς Κρίσεως»

Ὁμιλία πρωϊνὴ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ () στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ
Φυλῆς.
1983

Διάρκεια: 19´51´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1069 Α


«Φοβερὰ ἡ ἡμέρα τῆς Κρίσεως»Πίσω στην αρχική σελίδα