ΟΜΙΛΙΕΣ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ - Κυριακὲς Ματθαίου

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)

Κυριακή Θ' Ματθαίου, Πρωί

«Ὁλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας;»

Ἔτος 1986

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 101

Κυριακὴ Θ’ Ματθαίου
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Κυριακὴ Ι´ Ματθαίου

«Ἀνάγκη πίστεως ἀδιακρίτου»Κυριακὴ πρωὶ στὸ Μοναστήρι
Καλοκαίρι 1983

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 124α


«Ἀνάγκη πίστεως ἀδιακρίτου»


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Κυριακὴ ΙΒ´ Ματθαίου

«Ὁ πλούσιος νεανίας»

Διάρκεια: 26´37´´

Πρωϊνὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´, Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ, Φυλή,
1η Σεπτεμβρίου 1985

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 101, 2


Κυριακὴ ΙΒ´ Ματθαίου


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ
καὶ ἡ ἄμεσος ἀνταπόκρισίς μας

Κυριακὴ Β´ Ματθαίου, 1983

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 125 β


Ἡ κλῆσις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἄμεσος ἀνταπόκρισίς μας


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Δεινὸν τὸ πάθος
τῆς φιλαργυρίας

Κυριακὴ Γ´ Ματθαίου πρωῒ 1995

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 126 Α


Δεινὸν τὸ πάθος τῆς φιλαργυρίας


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Ἡ τύφλωσις
τῶν ὀφθαλμῶν
τῆς ψυχῆς

Κυριακὴ Ζ´ Ματθαίου
πρωῒ 1993

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 127 Β


Ἡ τύφλωσις τῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ
ΙΔ´ Ματθαίου

Ὁμιλία πρωϊνὴ
«Περὶ τοῦ Δείπνου»
1995

CD Ἀρχείου ἀριθ. 395Α


«Περὶ τοῦ Δείπνου»


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Τὰ θαύματα
τῆς ἀληθινῆς
μετανοίας

Κυριακὴ ΣΤ´ Ματθαίου
πρωῒ 1999

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 127 Α


«Τὰ θαύματα τῆς ἀληθινῆς μετανοίας»


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ Θ´ Ματθαίου
2001

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Διάρκεια: 15´47´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 59Α


Κυριακὴ Θ´ Ματθαίου 2001


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ Θ´ Ματθαίου
1995

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
στὸν Ἀπόστολο τῆς Κυριακῆς, 13/8/1995 πολ. ἡμ.
«Τὸ σῶμα μας εἶναι ναὸς τοῦ Θεοῦ»

Διάρκεια: 21´42´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 75Α


«Τὸ σῶμα μας εἶναι ναὸς τοῦ Θεοῦ»


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ ΙΑ´ Ματθαίου
1998

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Διάρκεια: 18´15´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 73Α


Κυριακὴ ΙΑ´ Ματθαίου 1998


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ ΙB´ Ματθαίου
1995

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Διάρκεια: 20´27´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 76Α


Κυριακὴ ΙB´ Ματθαίου 1995


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ ΙB´ Ματθαίου

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

ἄ.χ. (τέλος Αὐγούστου)

Διάρκεια: 17´11´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 78Α


Κυριακὴ ΙB´ Ματθαίου


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Κυριακὴ Ζ´ Ματθαίου

Ὁμιλία πρωϊνὴ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´()

Ἰούλιος ἄ.χ.

Διάρκεια: 13´42´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 77 Α


Κυριακὴ Ζ´ Ματθαίου


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ Ι´ Ματθαίου

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

14/8/2000 ἐ.ἡ.

Διάρκεια: 22´19´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 82Α


Κυριακὴ Ι´ Ματθαίου


Kυριακὴ ΙΖ´ Ματθαίου 1994
«Ἡ Χαναναία,
ὡς ὑπόδειγμα πίστεως»

Βραδυνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Ἀθήνα, 13-2-1994 ν.ἡ.

Διάρκεια: 50´49´´

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 112 Γ

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)

Kυριακὴ ΙΖ´ Ματθαίου 1994 «Ἡ Χαναναία, ὡς ὑπόδειγμα πίστεως»
Κυριακὴ Η´ Ματθαίου

«Φροντίδα πρῶτα
γιὰ τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Φυλῆς, 28/7/1997

Διάρκεια: 16´37´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1232 Α


Κυριακὴ Η´ Ματθαίου 1997 - «Φροντίδα πρῶτα γιὰ τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»
Kυριακὴ ΙΓ´ Ματθαίου

«Οἱ ἀμελεῖς καὶ ἀμετανόητοι
κακῶς θὰ ἀπολεσθοῦν»

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´()
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς
13-9-1992 ν.ἡ.

Διάρκεια: 50´49´´

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 1350 Α


Kυριακὴ ΙΓ´ Ματθαίου


Κυριακὴ E´ Ματθαίου
«Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ;»

Πρωϊνὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ (), στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ
(16/7/1995 ν.ἡ.)

Διάρκεια: 21´42´´

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 1369 Α


Κυριακὴ E´ ΜατθαίουΠίσω στην αρχική σελίδα