ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ - ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΨΕΛΗΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΚΥΨΕΛΗ
Α’ & Β’ ΗΧΟΙ

Ἐκλογὴ Ὕμνων Ἑσπερινοῦ,
Ὄρθρου & Θείας Λειτουργίας

Ψάλλει ὁ

Ὁ Μοναχὸς Δοσίθεος,
Κατουνακιώτης
CD Ἀριθμός 31, Ἦχος α´

1. Κύριε ἐκέκραξα ...
  - Κατευθυνθήτω ...
  - Τὰς ἑσπερινὰς ἡµῶν εὐχάς ...
  - Εὐφράνθητε οὐρανοί...
  - Τὸν σαρκί ἐκουσίως ...
  - Τῷ πάθει σου, Χριστέ ...
  - Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις ...
  - Ἰδοὺ πεπλήρωται ...

2. «Θεοτόκε Παρθένε». Πέτρου Μπερεκέτη. Ὁ α´ πούς.

3. «Πεποικιλµένη τῇ θείᾳ δόξῃ».
  Καταβασίαι ἀργαὶ Κοιµήσεως Θεοτόκου ...


4. - Πᾶσα πνοή ...
 - Αἰνεῖτε αὐτόν...
 - Ὑμνοῦμεν σου Χριστέ...
 - Ὁ τὸν ᾅδην σκυλεύσας...
 - Τὴν τῶν παθῶν θείαν μωλώπωσιν...


5. «Εἰς τὸ ὄρος…». Α´ Ἐωθινόν.

6. Δοξολογία ἀργή. Θ. Φωκαέως. Ἦχος α´ μὲ βαρύν.

7. «Ἄξιόν ἐστιν…». Δοσιθέου Μοναχοῦ.

CD Ἀριθμός 32, Ἦχος β´

01. Εἰς πολλὰ ἔτη ...

02. Κύριε ἐκέκραξα... Ἰακώβου Πρωτοψάλτου.

03. Κατευθυνθήτω ...

04. - Τὸν πρὸ αἰώνων ...
 - Αἰνεῖτε αὐτόν...
 - Χριστός ό Σωτὴρ ἡµῶν ...
 - Σὺν ἀρχαγγέλοις ὑµνήσωµεν ...
 - Σὲ τὸν σταυρωθέντα ...
 - Ἐν τῷ σταυρῷ σου ...
 - Ἠνοίγησάν σοι, Κύριε …
 - Τὸν σωτήριον ὕµνον …


05. Ὦ θαύµατος καινοῦ ... Θεοτοκίον.

06. Φῶς ἱλαρόν… Μέλος ἀρχαῖον.

07. Κύριε ἐλέησον… Πέτρου Πελοποννησίου.

08. Χαῖρε Κεχαριτωμένη… Πέτρου Μπερεκέτη (β´ πούς).

09. Μετὰ μύρων… Β´ Ἐωθινόν.

10. Δοξολογία ἀργή. Θ. Φωκαέως.

11. Τρισάγιον Ἁγιορειτικόν (ζωντανὴ ἠχογράφησις).

12. Δύναμις, Γεωργίου Κρητός.

13. Χερουβικόν, Θ. Φωκαέως.

14. Ἀγαπήσω σε, Κύριε… Ἰακώβου Πρωτοψάλτου.

15. «Ἄξιόν ἐστιν…». Πέτρου Φιλανθίδου. Ἦχος Δευτερόπρωτος.
Οἱ ἀείμνηστοι Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς
καὶ Γέρων Δοσίθεος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1990.
Οἱ ἀείμνηστοι Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς
καὶ Γέρων Δοσίθεος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1990.


Πίσω στην αρχική σελίδα